Statut Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Sensor”

Rozdział I Postanowienia ogólne

Paragraf 1

 1. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „SENSOR”, zwany dalej Ośrodkiem,
  jest placówką o zasięgu ogólnokrajowym.
 2. Ośrodek działa na podstawie:
 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami,
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz.910 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019 poz. 1045),
 • niniejszego Statutu.

Paragraf 2

Ośrodek ma swoją siedzibę pod adresem Płużnica 87-214, ul. Płużnica 43

Paragraf 3

 1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Justyna Radanowicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą SENSOR Justyna Radanowicz ul. Polna 25, 67-200 Głogów
  NIP: 6932186101.
 2. Organ prowadzący Ośrodek jest odpowiedzialny za jego działalność, zapewnia odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań wynikających
  z niniejszego Statutu.
 3. Dokumentacja Ośrodka jest przechowywana i archiwizowana w siedzibie Organu prowadzącego Głogów 67-200 ul. Polna 25.
 4. Organ prowadzący prowadzi, przekształca i likwiduje Ośrodek.

Rozdział II Cel i zadania Ośrodka

Paragraf 4

 1. Celem Ośrodka jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych, dyrektorów szkół oraz placówek.
 2. Ośrodek stawia sobie następujące cele szczegółowe:
 • kompleksowe wspomaganie pracy przedszkoli/szkoły/placówek,
 • doskonalenie kompetencji kadry oświatowej w zakresie udzielania pomocy psychopedagogicznej,
 • propagowanie zagadnień dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży
  i dorosłych oraz dobrostanu jako standardu pracy przedszkoli/szkół/placówek.
 1. Do zadań Ośrodka należy:
 • przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji w formie stacjonarnej i zdalnej,
 • opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych w celu upowszechnienia realizowanych działań Ośrodka,
 • opracowywanie i udostępnianie materiałów szkoleniowych uczestnikom realizowanych form doskonalenia,
 • badanie potrzeb szkoleniowych pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów oświaty,
 • współpraca z instytucjami oświatowymi oraz partnerami działającymi w obszarze edukacji
  w ramach realizowanych zadań, wynikających z niniejszego Statutu.

Rozdział III Struktura organizacyjna

Paragraf 5

 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
 2. W Ośrodku mogą być zatrudniani:
  • nauczyciele,
  • osoby prowadzące szkolenia specjalistyczne, niebędące nauczycielami,
  • pracownicy administracji i obsługi.
 1. Do realizacji zadań, o których mowa w paragrafie 5 pkt. 2 Ośrodek zatrudnia kadrę
  z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia, potwierdzonymi stosownymi dokumentami (certyfikat, dyplom, świadectwo, zaświadczenie, inne) oraz doświadczeniem zawodowym.

Paragraf 6

Do zadań i kompetencji Dyrektora Ośrodka należy:

 1. Kierowanie pracą Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego,
 3. Dobór kadry specjalistów zatrudnianych i współpracujących z Ośrodkiem,
 4. Inne zadania wynikające z obowiązków dyrektora Ośrodka.

Paragraf 7

Organ prowadzący przedstawia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie
z realizacji planu pracy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Rozdział IV Finanse Ośrodka

Paragraf 8

Działalność Ośrodka finansowana jest z opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń lub placówki,
w których są oni zatrudnieni oraz środków uzyskiwanych ze zleceń od instytucji i organizacji.

Paragraf 9

Działalność finansowa Ośrodka prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Paragraf 10

Majątek, którym dysponuje Ośrodek, stanowi własność firmy SENSOR Justyna Radanowicz.Rozdział V Działalność Ośrodka

Paragraf 11

 1. Uczestnicy realizowanych przez Ośrodek form doskonalenia otrzymują zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia lub innej formy doskonalenia wystawione przez Ośrodek,
 2. Ośrodek prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

Paragraf 12

Dokumentacja organizacyjna oraz dydaktyczna Ośrodka jest prowadzona, gromadzona
i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ogólnej instrukcji
kancelaryjno-archiwalnej.

Paragraf 13

O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności Ośrodka lub warunków statutowych organ prowadzący powiadamia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie jednego miesiąca od daty wprowadzenia zmiany.

Paragraf 14

O zmianach danych objętych wpisem do ewidencji organ prowadzący powiadamia Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

Paragraf 15

Zmiany w Statucie dokonywane są przez Organ prowadzący Ośrodek na wniosek  Dyrektora Ośrodka.

Paragraf 16

Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 15 czerwca 2022.